SƠ ĐỒ CHUYỂN ĐỔI ĐÈN LED TUÝP

Dưới đây là sơ đồ chuyển đổi từ đèn tuýp huỳnh quang sang đèn tuýp led, vẫn sử dụng máng cũ.


Leave a Comment

Your email address will not be published.